Ngân hàng VietBank VIETBANK Khánh Hòa

  • Địa chỉ: 24 Yersin, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 
  • Số điện thoại: 0258 2227 373
  • Số Fax: 0258 2227 368
Hiển thị bản đồ đến VIETBANK Khánh Hòa

Bản đồ đường đi đến VIETBANK Khánh Hòa


Các chi nhánh khác