Ngân hàng VietBank Huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thuỷ Nguyên.