Ngân hàng VietBank VIETBANK Chợ Mới

  • Địa chỉ: 247 Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 
  • Số điện thoại: 0236 3879 888
  • Số Fax: 0236 3879 889
Hiển thị bản đồ đến VIETBANK Chợ Mới

Bản đồ đường đi đến VIETBANK Chợ Mới


Các chi nhánh khác